Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo

Wybierz język

Wählen Sie Sprache

Select Language

Sélectionnez la langue

Selecciona Idioma

Выбор языка

Drugi przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa

03/N2021 16 N

Syndyk Masy Upadłości Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni na podstawie art. 316 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe i naprawcze oraz na warunkach określonych Regulaminem Przetargu ustalonym przez Sędziego Komisarza

Ogłasza nieograniczony przetarg pisemny ofertowy

na sprzedaż w trybie art.316 Prawa upadłościowego i naprawczego przedsiębiorstwa upadłej spółki Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej w rozumieniu art.55 (1) Kodeksu cywilnego.

Pełny tekst obwieszczenia można przeczytać tutaj.

OBWIESZCZENIE SĄDOWE


w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego Portu Lotniczego GdyniaKosakowo Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni, adres biura 81-198 Pogórze, ul. W. Andersa 2a w postępowaniu upadłościowym oznaczonym sygn. akt VI Gup 9/14 toczącym się przed Sądem Rejonowym Gdańsk – Północ VI Wydział Gospodarczy przy ul. Piekarniczej 10


Syndyk Masy Upadłości Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni na podstawie art. 316 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe i naprawcze oraz na warunkach określonych Regulaminem Przetargu ustalonym przez Sędziego Komisarza

Ogłasza nieograniczony przetarg pisemny ofertowy
 

na sprzedaż w trybie art.316 Prawa upadłościowego i naprawczego przedsiębiorstwa upadłej spółki Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej w rozumieniu art.55 (1) Kodeksu cywilnego, w skład którego wchodzą w szczególności:
 

Część A

 1. Prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Zielonej 41 obejmującej działki o numerze ewidencyjnym 2266 o pow.924 m², 2257 o pow.1001 m², 2256 o pow.1001 m², 2259 o pow.1686 m² , 2264 o pow.1003 m², 2265 o pow.2094 m², 2268 o pow.3003 m² zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, dwulokalowym w trakcie prac budowlanych, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1Y/00062408/0. Dla nieruchomości obowiązuje Uchwała nr XXIII/479/12 Rady Miasta Gdynia z dnia 26.09.2012 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Babie Doły, Obłupże i Oksywie w Gdyni, rejon ulic Zielonej i A. Dickmana. Zgodnie z przeznaczeniem zapisanym w karcie nr
  038R,ZE-tereny rolnicze, zieleń ekologiczno-krajobrazowa. Na terenie obowiązuje zakaz zabudowy. Teren znajduje się w zasięgu powierzchni ograniczających – podejścia i przejściowej, wyznaczonych dla otoczenia lotniska wojskowego Oksywie/lotniska cywilnego –załącznik Nr 1
 2. Prawo własności środków trwałych i wyposażenia wymienionych w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 3. Prawo własności zapasów magazynowych wymienionych w załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 4. Wartości niematerialne i prawne wymienione w załączniku nr 4
   

Część B


1. Dokumentacja techniczna wytworzona przez Port Lotniczy Gdynia- Kosakowo Spółka z o.o., w tym pozwolenia na budowę i użytkowanie.
2. Prawo dysponowania, do września 2040 roku, nieruchomościami o powierzchni 264,7560 ha obejmującymi:

 1. Cześć lotniczą lotniska wraz z zasadniczą infrastrukturą lotniskową obejmującą :
 1. Drogę Startową RWY 31/13 wraz z oświetleniem nawigacyjnym (element współużytkowany z użytkownikiem wojskowym);
 2. drogi kołowania nr G,D,H;
 3. wewnętrzne drogi samochodowe;
 4. płaszczyznę postoju samolotów PPS nr 3;
 5. płaszczyzny przedhangarowe.
 1. Budynek wielofunkcyjny służb lotniskowych wraz z przyległym parkingiem samochodowym;
 2. Lotniskową stację zasilania SN wraz z systemem sterowania oświetleniem nawigacyjnym;
 3. Bazę paliw lotniczych;
 4. Budynek Terminala GA (w budowie) wraz z przyległym parkingiem samochodowym;
 5. Część ogólnodostępną lotniska obejmującą:
 1. drogę dojazdową do lotniska
 2. ogrodzenie lotniska
 3. wewnętrzne drogi dojazdowe.

Port Lotniczy Gdynia Kosakowo Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej została powołana przez Gminę Miasta Gdyni oraz Gminę Kosakowo w lipcu 2007 roku w celu utworzenia cywilnego lotniska użytku publicznego. Spółka otrzymała zgodę Ministra Infrastruktury oraz Ministra ON na utworzenie i zarządzanie cywilnym lotniskiem użytku publicznego. Współużytkownikiem lotniska jest wojskowa baza lotnictwa morskiego.Na podstawie umowy użyczenia zawartej pomiędzy Ministrem Skarbu Państwa, a Wójtem Gminy Kosakowo
Spółka zawarła umowę dzierżawy nieruchomości lotniska, która obowiązuje do września 2040 roku. W umowie zawarto warunek z treści którego wynika, że nakłady poczynione na dzierżawionych nieruchomościach po zakończeniu obowiązywania umowy przechodzą bez prawa do odszkodowania rzecz Skarbu Państwa. Ponadto Spółka zawarła umowę dzierżawy z Gminą Miasta Gdyni na nieruchomości położone na terenie lotniska, a będące w obszarze Gminy Miasta Gdynia na podobnych warunkach.

Część C

 1. Sprzedaż przedsiębiorstwa następuje na podstawie art.55 (2) Kodeksu cywilnego z wyłączeniem:
  1. środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych przedsiębiorstwa, a także wierzytelności pieniężnych, w szczególności o zapłatę wierzytelności istniejących, wymagalnych i niewymagalnych,
  2. należności. Szczegółowy opis przedmiotu przetargu oraz warunki nabycia przedsiębiorstwa określa Regulamin Przetargu Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży określonego w art.2 lit. A Regulaminu Przetargu wynosi: 7.138.000 zł (słownie: siedem milionów sto trzydzieści osiem tysięcy złotych) Podana cena wywoławcza stanowi wartość netto przedmiotu sprzedaży i nie obejmuje ewentualnego podatku od towarów i usług. Cena oferowana nie może być niższa niż cena wywoławcza.
 2. Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu i zapoznać się z Regulaminem Przetargu w biurze Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej pod adresem Pogórze, ul. W. Andersa 2a w dni powszednie w godz.: 9.00 – 12.00, tel. (58) 71 21 703.
 3. Oferent może wziąć udział w wizji lokalnej przedmiotu sprzedaży przeprowadzonej w terminie uzgodnionym z organizatorem przetargu. W celu uzgodnienia terminu wizji lokalnej należy kontaktować się z sekretariatem syndyka tel. (58) 71 21 703, e-mail: sekretariat@airport.gdynia.pl
 4. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami określonymi w Regulaminie Przetargu należy składać do dnia 09 kwietnia 2021 r. na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-169 Gdańsk, Sędzia Komisarz SSR Jacek Werengowski. Decydująca jest data wpływu oferty do Sądu. Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią przed otwarciem koperty. Kopertę należy zaadresować: VI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80- 126 Gdańsk, Sędzia Komisarz SSR Jacek Werengowski, sygn. akt. VI GUp 9/09 z dopiskiem na czerwono „PRZETARG”.
 5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy Portu Lotniczego Gdynia Kosakowo Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej w banku PEKAO SA nr PLN 55 1240 2920 1111 0010 5786 6409 Wadium należy wnieść do dnia 09 kwietnia 2021 r, pod rygorem odrzucenia oferty.
 6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 13 kwietnia 2021r o godzinie 12.00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydziału VI Gospodarczego w Gdańsku przy ul Piekarniczej 10, sala B 65. Oferty będą otwierane i  rozpoznawane przez organizatora przetargu w obecności Sędziego Komisarza i przybyłych oferentów.
 7. Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa będzie poprzedzona zobowiązującą umową sprzedaży w formie aktu notarialnego i zostanie zawarta w terminie wyznaczonym przez Organizatora, w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od daty zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego Komisarza.
 8. Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa zostanie zawarta po spełnieniu przez Oferenta warunków i w terminie określonych w zobowiązującej umowie sprzedaży
 9. Sprzedaż przedsiębiorstwa ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Nabywca nie odpowiada za zobowiązania upadłego, w tym za zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości.
 10. Cena nabycia ustalona w przetargu, powiększona o ewentualny podatek od towarów i usług i pomniejszona o wpłacone wadium, powinna zostać zapłacona w złotych polskich przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży ( umowy przeniesienia własności lub umowy przedwstępnej).
 11. Wyłącza się możliwość potrącenia wierzytelności przysługujących oferentowi z kwotą ceny oraz uzależnienia zapłaty od spełnienia przez Organizatora warunku.
 12. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, nie zapłaci w terminie ceny nabycia i gdy uchyli się od zawarcia umowy.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, wyboru jednej oferty z wyłączeniem pozostałych, odwołania przetargu , unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. W takim przypadku organizator przetargu dokona zwrotu wpłaconego przez oferentów wadium bez oprocentowania.
 14. Wynik przetargu zostanie podany do wiadomości na posiedzeniu, na którym Sędzia Komisarz zatwierdzi wybór oferty, a w razie odroczenia zatwierdzenia wyboru wynik przetargu podany zostanie w obwieszczeniu, które będzie wywieszone w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy przy ul. Piekarniczej 10 oraz opublikowane w dzienniku Rzeczpospolita. Niezależnie od tego wszyscy uczestnicy przetargu zostaną powiadomieni pisemnie o wyniku przetargu albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.
 15. Szczegółowe warunki przetargu określa Regulamin Przetargu ustalony przez Sędziego Komisarza, który wyłożony jest do wglądu osób zainteresowanych w biurze Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej, Pogórze, ul. W. Andersa 2a oraz w Sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10. Na życzenie oferenta, Organizator przetargu może udostępnić Regulamin Przetargu drogą elektroniczną.