Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo

Wybierz język

Wählen Sie Sprache

Select Language

Sélectionnez la langue

Selecciona Idioma

Выбор языка

Ogłoszenie: Naprawa nawierzchni dachu Terminala GA.

07/N2014 17 N

Zapraszamy do składania ofert, na przeprowadzenie prac związanych z naprawą nawierzchni dachu Terminala GA, znajdującego się na terenie portu lotniczego. Szczegóły w zakładce - przetargi.

Port Lotniczy Gdynia – Kosakowo Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej 81-382 Gdynia
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

Ogłoszenie na wykonanie: Naprawy nawierzchni dachu Terminala GA znajdującego się na terenie portu lotniczego przy ul. Gen. W. Andersa 2A, 81-198 Pogórze

Zakres robót:
a) demontaż papy,
b) demontaż drenażu,
c) demontaż posypki,
d) naprawa zacieków przy kominkach,
e) naprawa zacieków przy koszu,
f) naprawa zacieków przy klimatyzatorach,
g) uszczelnienie kabli oraz izolacja przewodów,
h) naprawa kominków wychodzących ponad połać,
i) montaż obróbek dekarskich na gzymsach i ogniomurach,
j) montaż papy w miejscach zacieków,
k) montaż drenażu, usypanie posypki,
l) demontaż i montaż odgromu,
m) uszczelnienie kosza zlewowego,
n) sprawdzenie wszystkich pozostałych miejsc możliwych przecieków oraz ich uszczelnienie.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia:
a) Wymagana jest wizja lokalna oferenta do dnia 31.07.2014,
b) Zamawiający udostępni podłączenie mediów dla wykonania prac,
c) Wszelkie prace należy wykonać z materiałów własnych,
d) Przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy,
e) Wykonawca zapewni własny nadzór w osobie Kierownika Robót z uprawnieniami,
f) Wykonawca zagospodaruje wytworzone w trakcie remontu odpady na własny koszt.
Opis wymagań Zamawiającego:
Zastosowane wyroby budowlane powinny spełniać wszystkie wymagania wynikające z:
a) przepisów (posiadać certyfikaty, deklaracje zgodności) zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane, tekst jednolity (Dz. U. 2013, poz. 1409 z późniejszymi zmianami),
b) Polskich Norm wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. (Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1156), a także zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Obowiązujące przepisy BHP i P.POŻ:
a) do prac mają być dopuszczani pracownicy posiadający ważne profilaktyczne badania lekarskie, przeszkoleni w dziedzinie bhp oraz posiadający ważne uprawnienia w zakresie prowadzonych prac,
b) wszystkie prace szczególnie niebezpieczne np. prace na wysokości, należy prowadzić z zachowaniem najwyższych środków ostrożności (odpowiednie instrukcje postępowania, środki ochrony indywidualnej i zbiorowej, asekuracja),
c) podczas pracy należy odpowiednio zabezpieczyć teren prowadzonych prac oraz informować o prowadzonych pracach osoby mogące znaleźć się w zasięgu prowadzonych prac,
d) transport materiałów używanych do wykonania prac remontowych powinien odbywać się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przy ręcznych pracach transportowych,
e) sprzęt budowlany (rusztowania, drabiny, urządzenia, narzędzia, itp.) powinien posiadać niezbędne, wymagane przepisami certyfikaty,
f) przy składowaniu materiałów budowlanych, sprzętu itp. w trakcie prowadzonych prac na terenie obiektu należy uwzględnić lokalizację, która nie stwarza zagrożenia dla pracowników podczas pracy,
g) teren obiektu po zakończeniu prac powinien być uprzątnięty z elementów pozostałych po wykonaniu prac remontowych.
Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, wskazanych przez Zamawiającego przy przekazywaniu placu robót i zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem a także do natychmiastowego powiadomienia przedstawiciela zamawiającego, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca odpowiada również za przestrzeganie przepisów i ochronę własności.

Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na terenie prowadzonych robót i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań w zakresie ochrony powietrza (spalanie odpadów i śmieci), nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych.

Warunki udziału w postępowaniu:
a) Udokumentowanie prowadzenia działalności w branży budowlanej,
b) Posiadanie niezbędnej wiedzy i potencjału kadrowego gwarantującego należyte wykonanie zamówienia,
c) Należyte wykonanie co najmniej 3 robót budowlanych obejmujących naprawę lub remont dachu.

Gwarancje i serwis gwarancyjny:
Zamawiający wymaga 24 miesięcznej gwarancji na wykonane prace.

Oferta:
Oferta musi zawierać:
a) cenę netto i brutto za wykonanie zadania,
b) przewidywany czas realizacji zadania – jednak nie dłużej niż 1 miesiąc.
Do oferty należy załączyć kopie niżej wymienionych dokumentów:
- aktualny wyciąg określający status firmy,
- kopie Regon,
- zaświadczenie o nadaniu NIP.

Termin składania ofert:
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 04 sierpnia 2014 r. do godz. 12:00 z dopiskiem: "Naprawa nawierzchni dachu Terminala GA.":
osobiście lub za pośrednictwem poczty kurierskiej do sekretariatu Port Lotniczy Gdynia Kosakowo Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą przy ul. Gen. W. Andersa 2A
81-198 Pogórze.

Informacje dodatkowe:
a) O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie ustalone kryterium jakim jest: cena oferty – 100%,
b) W celu przeprowadzenia wizji lokalnej, proszę kontaktować się z Panią Agnieszką Kowalczyk pod numerem telefonu 537 888 890,
c) Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienie konkursu bez podania przyczyn.