Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo

Wybierz język

Wählen Sie Sprache

Select Language

Sélectionnez la langue

Selecciona Idioma

Выбор языка

Koniec roku na lotnisku

01/N2012 10 N
prace budowlane - budowa budynku Lotniskowej Straży Pożarnej ("LSP")
prace budowlane - budowa budynku Lotniskowej Straży Pożarnej ("LSP")

Ostatnie dwa miesiące to okres w którym zapadło wiele kluczowych decyzji oraz podjęto szereg ważnych działań związanych z realizacją inwestycji budowy lotniska cywilnego na terenie istniejącego wojskowego lotniska Oksywie.

Zakończyła się przebudowa wojskowej sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej, znajdującej się w kolizji z planowanymi na lotnisku inwestycjami. W ramach zrealizowanego zadania,  którego wykonawcą była firma ELTOR S.A. z Tczewa oddana została do użytku nowa wojskowa trafostacja.

Na lotnisku prowadzone były także prace związane z rozbiórką schronohangaru oraz wojskowych obiektów ziemnych. Przeprowadzono również  proces niwelacji wybranych obszarów cywilnej części lotniska wraz z ich oczyszczeniem i sprawdzeniem saperskim pod kątem występowania ewentualnych niewybuchów. Prace w tym zakresie, prowadzone przez firmę POLEKO Sp.     z o.o. z Gdańska zostaną w całości ukończone w tym miesiącu.

W listopadzie podpisana została umowa z wykonawcą, firmą TOBIN CONSULTING ENGINEERS z Galway w Irlandii na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia budowy pierwszego etapu drogi dojazdowej na odcinku od granicy terenu zamkniętego do terminala GA i budynku lotniskowej straży pożarnej wraz z rondami i parkingami oraz budową instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji wód odpadowych, sieci ciepłowniczej oraz kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo. Pod koniec roku wykonawca projektu przekazał koncepcję wielobranżową w zakresie opisanego przedmiotu zamówienia do dalszych uzgodnień zamawiającemu.

Na początku grudnia rozstrzygnięty został przetarg i podpisano umowę z wykonawcą, firmą Biuro Inżynierskie CENTRUM Sp.       z o.o. z Warszawy na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa bazy paliw dla portu lotniczego Gdynia-Kosakowo”.  Trwa etap opracowania koncepcji wielobranżowej wspomnianej inwestycji.

W grudniu nastąpiło również przekazanie przez wykonawcę, firmę Mawilux Sp. z o.o. z Ład koncepcji projektowej w zakresie budowy systemu świateł nawigacyjnych oraz instalacji elektroenergetycznych. Trwa etap uzgodnień z zamawiającym w zakresie przekazanej koncepcji dotyczącej systemu świetlnych pomocy nawigacyjnych, z kolei to samo opracowanie w zakresie instalacji elektroenergetycznych zostało już przez zamawiającego przyjęte. Po zatwierdzeniu koncepcji w pełnym zakresie opracowany zostanie projekt budowlany a w dalszej kolejności ten sam wykonawca przystąpi do realizacji budowy całego systemu.         Kolejnym realizowanym zadaniem inwestycyjnym związanym z planowanym na ten rok uruchomieniem lotniska cywilnego jest modernizacja płaszczyzny postoju samolotów. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem programu funkcjonalno-użytkowego pod kątem realizacji wspomnianej inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj. W końcowej fazie znajduje się również opracowanie dokumentacji technicznej zintegrowanego systemu bezpieczeństwa. Obecnie trwa etap uzgodnień z wykonawcą, firmą DGT Sp. z o.o. ze Straszyna w zakresie przekazanego projektu.

Zakończyła się natomiast faza opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie wykonania ogrodzenia cywilnej części lotniska. Złożony przez wykonawcę, firmę Nord Investments S.A. z Pruszcza Gdańskiego projekt został przyjęty przez zamawiającego. Montaż ogrodzenia przewidziany jest w pierwszej połowie tego roku. Z końcem roku przekazana została również do dalszych uzgodnień z zamawiającym koncepcja systemu telekomunikacyjnego. Autorami projektu były firmy TeleBAD oraz PIRET.

Ostatnie dwa miesiące, to również czas kontynuacji procesu opracowania dokumentacji operacyjnej lotniska, realizowany równolegle do procesu inwestycyjnego.

Na koniec kilka słów o dwóch najważniejszych inwestycjach, prowadzonych w kontekście tegorocznego uruchomienia lotniska.   W grudniu w drodze przetargu wyłoniony został wykonawca budynku lotniskowej straży pożarnej z pomieszczeniami dla służb lotniskowych. Zwycięzcą postępowania okazało się konsorcjum czterech firm - MARBUD Grupa Budowlana S.A z Torunia., DGT Sp. z o.o. ze Straszyna oraz MBA - SYSTEM  Sp. z o.o. i MARBUD Budownictwo Sp. z o.o. z Torunia. Wykonawca przystąpił już do realizacji budowy obiektu.

Pod koniec roku rozstrzygnięty został również przetarg na budowę terminala GA. Wyłonionym wykonawcą została firma SPORT HALLS Sp. z o.o. z Wrocławia, której w dniu 05 stycznia przekazany został teren placu budowy. Oddanie obu inwestycji do użytku planowane jest na jesień tego roku. Z związku z realizacją budowy wymienionych obiektów, wyłoniony został również podmiot odpowiedzialny za nadzór inwestorski nad ich prawidłowym przebiegiem. Obowiązki te powierzono firmie Biuro Obsługi Inwestycji „INWEST WYBRZEŻE” Sp. z o.o. z Gdyni.