Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo

Wybierz język

Wählen Sie Sprache

Select Language

Sélectionnez la langue

Selecciona Idioma

Выбор языка

Przetargi

 • Drugi przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa
  16.03.2021
 • Uzupełnienie informacji o przetargu
  16.11.2020
 • Ogłoszenie o sprzedaży przedsiębiorstwa
  19.10.2020
 • Ogłoszenie: Unieważnienie konkursu.
  21.08.2014
 • Ogłoszenie: Naprawa nawierzchni dachu Terminala GA.
  17.07.2014
 • Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.
  05.12.2013
 • Budowa budynku biurowo - socjalnego dla służb utrzymania lotniska Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo - post. 2
  10.06.2013
 • Budowa budynku biurowo - socjalnego dla służb utrzymania lotniska Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo
  24.05.2013
 • Dostawa fabrycznie nowych autocystern lotniskowych
  02.04.2013
 • Dostawa sprzętu komputerowego dla Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo
  28.03.2013
 • Dostawa, montaż oraz uruchomienie cyfrowego systemu radiowego standardu TETRA
  06.03.2013
 • Budowa bazy paliw dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo - I Etap
  05.02.2013

Syndyk Masy Upadłości Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni na podstawie art. 316 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe i naprawcze oraz na warunkach określonych Regulaminem Przetargu ustalonym przez Sędziego Komisarza

Ogłasza nieograniczony przetarg pisemny ofertowy

na sprzedaż w trybie art.316 Prawa upadłościowego i naprawczego przedsiębiorstwa upadłej spółki Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej w rozumieniu art.55 (1) Kodeksu cywilnego.

Pełny tekst obwieszczenia można przeczytać tutaj.

OBWIESZCZENIE SĄDOWE


w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego Portu Lotniczego GdyniaKosakowo Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni, adres biura 81-198 Pogórze, ul. W. Andersa 2a w postępowaniu upadłościowym oznaczonym sygn. akt VI Gup 9/14 toczącym się przed Sądem Rejonowym Gdańsk – Północ VI Wydział Gospodarczy przy ul. Piekarniczej 10


Syndyk Masy Upadłości Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni na podstawie art. 316 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe i naprawcze oraz na warunkach określonych Regulaminem Przetargu ustalonym przez Sędziego Komisarza

Ogłasza nieograniczony przetarg pisemny ofertowy
 

na sprzedaż w trybie art.316 Prawa upadłościowego i naprawczego przedsiębiorstwa upadłej spółki Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej w rozumieniu art.55 (1) Kodeksu cywilnego, w skład którego wchodzą w szczególności:
 

Część A

 1. Prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Zielonej 41 obejmującej działki o numerze ewidencyjnym 2266 o pow.924 m², 2257 o pow.1001 m², 2256 o pow.1001 m², 2259 o pow.1686 m² , 2264 o pow.1003 m², 2265 o pow.2094 m², 2268 o pow.3003 m² zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, dwulokalowym w trakcie prac budowlanych, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1Y/00062408/0. Dla nieruchomości obowiązuje Uchwała nr XXIII/479/12 Rady Miasta Gdynia z dnia 26.09.2012 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Babie Doły, Obłupże i Oksywie w Gdyni, rejon ulic Zielonej i A. Dickmana. Zgodnie z przeznaczeniem zapisanym w karcie nr
  038R,ZE-tereny rolnicze, zieleń ekologiczno-krajobrazowa. Na terenie obowiązuje zakaz zabudowy. Teren znajduje się w zasięgu powierzchni ograniczających – podejścia i przejściowej, wyznaczonych dla otoczenia lotniska wojskowego Oksywie/lotniska cywilnego –załącznik Nr 1
 2. Prawo własności środków trwałych i wyposażenia wymienionych w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 3. Prawo własności zapasów magazynowych wymienionych w załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 4. Wartości niematerialne i prawne wymienione w załączniku nr 4
   

Część B


1. Dokumentacja techniczna wytworzona przez Port Lotniczy Gdynia- Kosakowo Spółka z o.o., w tym pozwolenia na budowę i użytkowanie.
2. Prawo dysponowania, do września 2040 roku, nieruchomościami o powierzchni 264,7560 ha obejmującymi:

 1. Cześć lotniczą lotniska wraz z zasadniczą infrastrukturą lotniskową obejmującą :
 1. Drogę Startową RWY 31/13 wraz z oświetleniem nawigacyjnym (element współużytkowany z użytkownikiem wojskowym);
 2. drogi kołowania nr G,D,H;
 3. wewnętrzne drogi samochodowe;
 4. płaszczyznę postoju samolotów PPS nr 3;
 5. płaszczyzny przedhangarowe.
 1. Budynek wielofunkcyjny służb lotniskowych wraz z przyległym parkingiem samochodowym;
 2. Lotniskową stację zasilania SN wraz z systemem sterowania oświetleniem nawigacyjnym;
 3. Bazę paliw lotniczych;
 4. Budynek Terminala GA (w budowie) wraz z przyległym parkingiem samochodowym;
 5. Część ogólnodostępną lotniska obejmującą:
 1. drogę dojazdową do lotniska
 2. ogrodzenie lotniska
 3. wewnętrzne drogi dojazdowe.

Port Lotniczy Gdynia Kosakowo Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej została powołana przez Gminę Miasta Gdyni oraz Gminę Kosakowo w lipcu 2007 roku w celu utworzenia cywilnego lotniska użytku publicznego. Spółka otrzymała zgodę Ministra Infrastruktury oraz Ministra ON na utworzenie i zarządzanie cywilnym lotniskiem użytku publicznego. Współużytkownikiem lotniska jest wojskowa baza lotnictwa morskiego.Na podstawie umowy użyczenia zawartej pomiędzy Ministrem Skarbu Państwa, a Wójtem Gminy Kosakowo
Spółka zawarła umowę dzierżawy nieruchomości lotniska, która obowiązuje do września 2040 roku. W umowie zawarto warunek z treści którego wynika, że nakłady poczynione na dzierżawionych nieruchomościach po zakończeniu obowiązywania umowy przechodzą bez prawa do odszkodowania rzecz Skarbu Państwa. Ponadto Spółka zawarła umowę dzierżawy z Gminą Miasta Gdyni na nieruchomości położone na terenie lotniska, a będące w obszarze Gminy Miasta Gdynia na podobnych warunkach.

Część C

 1. Sprzedaż przedsiębiorstwa następuje na podstawie art.55 (2) Kodeksu cywilnego z wyłączeniem:
  1. środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych przedsiębiorstwa, a także wierzytelności pieniężnych, w szczególności o zapłatę wierzytelności istniejących, wymagalnych i niewymagalnych,
  2. należności. Szczegółowy opis przedmiotu przetargu oraz warunki nabycia przedsiębiorstwa określa Regulamin Przetargu Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży określonego w art.2 lit. A Regulaminu Przetargu wynosi: 7.138.000 zł (słownie: siedem milionów sto trzydzieści osiem tysięcy złotych) Podana cena wywoławcza stanowi wartość netto przedmiotu sprzedaży i nie obejmuje ewentualnego podatku od towarów i usług. Cena oferowana nie może być niższa niż cena wywoławcza.
 2. Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu i zapoznać się z Regulaminem Przetargu w biurze Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej pod adresem Pogórze, ul. W. Andersa 2a w dni powszednie w godz.: 9.00 – 12.00, tel. (58) 71 21 703.
 3. Oferent może wziąć udział w wizji lokalnej przedmiotu sprzedaży przeprowadzonej w terminie uzgodnionym z organizatorem przetargu. W celu uzgodnienia terminu wizji lokalnej należy kontaktować się z sekretariatem syndyka tel. (58) 71 21 703, e-mail: sekretariat@airport.gdynia.pl
 4. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami określonymi w Regulaminie Przetargu należy składać do dnia 09 kwietnia 2021 r. na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-169 Gdańsk, Sędzia Komisarz SSR Jacek Werengowski. Decydująca jest data wpływu oferty do Sądu. Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią przed otwarciem koperty. Kopertę należy zaadresować: VI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80- 126 Gdańsk, Sędzia Komisarz SSR Jacek Werengowski, sygn. akt. VI GUp 9/09 z dopiskiem na czerwono „PRZETARG”.
 5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy Portu Lotniczego Gdynia Kosakowo Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej w banku PEKAO SA nr PLN 55 1240 2920 1111 0010 5786 6409 Wadium należy wnieść do dnia 09 kwietnia 2021 r, pod rygorem odrzucenia oferty.
 6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 13 kwietnia 2021r o godzinie 12.00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydziału VI Gospodarczego w Gdańsku przy ul Piekarniczej 10, sala B 65. Oferty będą otwierane i  rozpoznawane przez organizatora przetargu w obecności Sędziego Komisarza i przybyłych oferentów.
 7. Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa będzie poprzedzona zobowiązującą umową sprzedaży w formie aktu notarialnego i zostanie zawarta w terminie wyznaczonym przez Organizatora, w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od daty zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego Komisarza.
 8. Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa zostanie zawarta po spełnieniu przez Oferenta warunków i w terminie określonych w zobowiązującej umowie sprzedaży
 9. Sprzedaż przedsiębiorstwa ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Nabywca nie odpowiada za zobowiązania upadłego, w tym za zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości.
 10. Cena nabycia ustalona w przetargu, powiększona o ewentualny podatek od towarów i usług i pomniejszona o wpłacone wadium, powinna zostać zapłacona w złotych polskich przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży ( umowy przeniesienia własności lub umowy przedwstępnej).
 11. Wyłącza się możliwość potrącenia wierzytelności przysługujących oferentowi z kwotą ceny oraz uzależnienia zapłaty od spełnienia przez Organizatora warunku.
 12. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, nie zapłaci w terminie ceny nabycia i gdy uchyli się od zawarcia umowy.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, wyboru jednej oferty z wyłączeniem pozostałych, odwołania przetargu , unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. W takim przypadku organizator przetargu dokona zwrotu wpłaconego przez oferentów wadium bez oprocentowania.
 14. Wynik przetargu zostanie podany do wiadomości na posiedzeniu, na którym Sędzia Komisarz zatwierdzi wybór oferty, a w razie odroczenia zatwierdzenia wyboru wynik przetargu podany zostanie w obwieszczeniu, które będzie wywieszone w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy przy ul. Piekarniczej 10 oraz opublikowane w dzienniku Rzeczpospolita. Niezależnie od tego wszyscy uczestnicy przetargu zostaną powiadomieni pisemnie o wyniku przetargu albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.
 15. Szczegółowe warunki przetargu określa Regulamin Przetargu ustalony przez Sędziego Komisarza, który wyłożony jest do wglądu osób zainteresowanych w biurze Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej, Pogórze, ul. W. Andersa 2a oraz w Sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10. Na życzenie oferenta, Organizator przetargu może udostępnić Regulamin Przetargu drogą elektroniczną.


 

INFORMACJA ORGANIZATORA PRZETARGU

Syndyk masy upadłości Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej niniejszym informuje, że termin posiedzenia Sądu w przedmiocie rozpoznania ofert przetargowych na zakup przedsiębiorstwa Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej wyznaczony na dzień 17.11.2020 r. został zniesiony.

Jednocześnie syndyk informuje, że postanowieniem Sędziego Komisarza został zmieniony regulamin przetargu poprzez zmianę terminu składania ofert i wpłaty wadium na dzień 27 listopada 2020 r. oraz otwarcia ofert na dzień 01 grudnia 2020r., godz.12.15.

Syndyk Masy Upadłości Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni na podstawie art. 316 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe i naprawcze oraz na warunkach określonych Regulaminem Przetargu ustalonym przez Sędziego Komisarza

Ogłasza nieograniczony przetarg pisemny ofertowy

na sprzedaż w trybie art.316 Prawa upadłościowego i naprawczego przedsiębiorstwa upadłej spółki Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej w rozumieniu art.55 (1) Kodeksu cywilnego.

Informacja organizatora o zmianie terminu składania ofert i wpłaty wadium w tekście poniżej.

Pełny tekst obwieszczenia można przeczytać tutaj.

 


INFORMACJA ORGANIZATORA PRZETARGU

Syndyk masy upadłości Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej niniejszym informuje, że termin posiedzenia Sądu w przedmiocie rozpoznania ofert przetargowych  na zakup przedsiębiorstwa Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej wyznaczony na dzień 17.11.2020 r. został zniesiony.

Jednocześnie syndyk informuje, że postanowieniem Sędziego Komisarza został zmieniony regulamin przetargu poprzez  zmianę terminu składania ofert i wpłaty wadium na dzień 27 listopada 2020 r. oraz otwarcia ofert na dzień 01 grudnia 2020r., godz.12.15.


OBWIESZCZENIE  SĄDOWE

 

w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni, adres biura 81-198 Pogórze, ul. W. Andersa 2a w postępowaniu upadłościowym  oznaczonym sygn. akt VI Gup 9/14 toczącym się przed Sądem Rejonowym Gdańsk – Północ VI Wydział Gospodarczy przy  ul. Piekarniczej 10

 

Syndyk Masy Upadłości Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni na podstawie art. 316 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe i naprawcze oraz na warunkach określonych Regulaminem Przetargu ustalonym przez Sędziego Komisarza

Ogłasza nieograniczony  przetarg  pisemny ofertowy

na sprzedaż w trybie art.316 Prawa upadłościowego i naprawczego przedsiębiorstwa upadłej spółki Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej w rozumieniu art.55 (1) Kodeksu cywilnego, w skład którego wchodzą w szczególności:

 

Część A

 

 1. Prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Zielonej 41 obejmującej działki o numerze ewidencyjnym 2266 o pow.924 m², 2257 o pow.1001 m², 2256 o pow.1001 m², 2259 o pow.1686 m², 2264 o pow.1003 m², 2265 o  pow.2094 m², 2268 o pow.3003 m² zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, dwulokalowym w trakcie prac budowlanych, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział  Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1Y/00062408/0. Dla nieruchomości obowiązuje Uchwała nr XXIII/479/12 Rady Miasta Gdynia z dnia 26.09.2012 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Babie Doły, Obłuże i Oksywie w Gdyni, rejon ulic Zielonej i A. Dickmana. Zgodnie z przeznaczeniem zapisanym w karcie nr 038R,ZE-tereny rolnicze, zieleń ekologiczno-krajobrazowa. Na terenie obowiązuje zakaz zabudowy. Teren znajduje się w zasięgu powierzchni ograniczających – podejścia i przejściowej, wyznaczonych dla otoczenia lotniska wojskowego Oksywie/lotniska cywilnego –załącznik Nr 1
 2. Prawo własności środków trwałych i wyposażenia wymienionych w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 3. Prawo własności zapasów magazynowych wymienionych w załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 4. Wartości niematerialne i prawne wymienione w załączniku nr 4

 

Część B

 

 1. Dokumentacja techniczna wytworzona przez Port Lotniczy Gdynia- Kosakowo Spółka z o.o., w tym pozwolenia na budowę i użytkowanie.
 2. Prawo dysponowania, do września 2040 roku, nieruchomościami o powierzchni 264,7560  ha  obejmującymi:
 1.   Cześć lotniczą lotniska wraz z zasadniczą infrastrukturą lotniskową obejmującą:
 1. Drogę Startową RWY 31/13 wraz z oświetleniem nawigacyjnym (element współużytkowany z użytkownikiem wojskowym);
 2. drogi kołowania nr G,D,H;
 3. wewnętrzne drogi samochodowe;
 4. płaszczyznę postoju samolotów PPS nr 3;
 5. płaszczyzny przedhangarowe.
 1.  Budynek wielofunkcyjny służb lotniskowych wraz z przyległym parkingiem samochodowym;
 2.  Lotniskową stację zasilania SN wraz z systemem sterowania oświetleniem nawigacyjnym;
 3.  Bazę paliw lotniczych;
 4.  Budynek Terminala GA (w budowie) wraz z przyległym parkingiem samochodowym;
 5.  Część ogólnodostępną lotniska obejmującą:
 1. drogę dojazdową do lotniska
 2. ogrodzenie lotniska
 3. wewnętrzne drogi dojazdowe.

 

Port Lotniczy Gdynia Kosakowo Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej została powołana przez Gminę Miasta Gdyni oraz Gminę Kosakowo w lipcu 2007 roku w celu utworzenia cywilnego lotniska użytku publicznego.

Spółka otrzymała zgodę Ministra Infrastruktury oraz Ministra ON na utworzenie i zarządzanie cywilnym lotniskiem użytku publicznego. Współużytkownikiem lotniska jest wojskowa baza lotnictwa morskiego.

Na podstawie umowy użyczenia zawartej pomiędzy Ministrem Skarbu Państwa, a Wójtem Gminy Kosakowo Spółka zawarła umowę dzierżawy nieruchomości lotniska, która obowiązuje do września 2040 roku. W umowie zawarto warunek z treści którego wynika, że nakłady poczynione na dzierżawionych nieruchomościach po zakończeniu obowiązywania umowy przechodzą bez prawa do odszkodowania rzecz Skarbu Państwa. Ponadto Spółka zawarła umowę dzierżawy z Gminą Miasta Gdyni na nieruchomości położone  na terenie lotniska, a będące w obszarze Gminy Miasta Gdynia na podobnych warunkach.

 

          Część C

 

 1. Sprzedaż przedsiębiorstwa następuje na podstawie art.55 (2) Kodeksu cywilnego z wyłączeniem:
 1. środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych przedsiębiorstwa, a także wierzytelności pieniężnych, w szczególności o zapłatę wierzytelności istniejących, wymagalnych i niewymagalnych,
 2. należności.

 

Szczegółowy opis przedmiotu przetargu oraz warunki nabycia przedsiębiorstwa określa Regulamin Przetargu

 

 Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży określonego w art.2 lit. A Regulaminu Przetargu wynosi:

 

7.138.000 zł

 

( słownie: siedem milionów sto trzydzieści osiem  tysięcy złotych)

    

Podana cena wywoławcza stanowi wartość netto przedmiotu sprzedaży i nie obejmuje ewentualnego podatku od towarów i usług.

 

 Cena oferowana nie może być niższa niż cena wywoławcza.

 

 1. Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą uzyskać szczegółowe informacje dotyczące  przedmiotu przetargu i zapoznać się z Regulaminem Przetargu w biurze Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej pod adresem Pogórze, ul. W. Andersa 2a w dni powszednie  w godz.: 9.00 – 12.00, tel. (58) 71 21 703.
 2. Oferent może wziąć udział w wizji lokalnej przedmiotu sprzedaży przeprowadzonej w terminie  uzgodnionym z organizatorem przetargu. W celu uzgodnienia terminu wizji lokalnej należy kontaktować się z sekretariatem syndyka tel. (58) 71 21 703,  e-mail: sekretariat@airport.gdynia.pl
 3. Oferty  wraz z wymaganymi dokumentami określonymi w Regulaminie Przetargu należy składać do dnia 13 listopada  2020 r. na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-169 Gdańsk, Sędzia Komisarz SSR Jacek Werengowski. Decydująca jest data  wpływu oferty do Sądu. Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią przed otwarciem koperty. Kopertę należy zaadresować: VI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80- 126 Gdańsk, Sędzia Komisarz SSR Jacek Werengowski, sygn. akt. VI GUp 9/09 z dopiskiem na czerwono   „PRZETARG”.
 4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej  na rachunek bankowy Portu Lotniczego Gdynia Kosakowo Spółka z o.o.  w upadłości  likwidacyjnej w banku PEKAO SA   nr PLN 55 1240 2920 1111 0010 5786 6409 Wadium należy wnieść do dnia 13 listopada 2020 r,  pod rygorem odrzucenia oferty.
 5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 17 listopada 2020  r  o godzinie 12.00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydziału VI Gospodarczego w Gdańsku przy ul Piekarniczej 10, sala B 65. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez organizatora przetargu w obecności   Sędziego  Komisarza i przybyłych  oferentów.
 6. Umowa sprzedaży (umowa przeniesienia własności) w formie aktu notarialnego zostanie zawarta w terminie wyznaczonym przez Organizatora, w terminie nie dłuższym  niż jeden miesiąc od daty zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego Komisarza.
 7. Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa (umowa przeniesienia własności) może być poprzedzona przedwstępną lub warunkową umową  sprzedaży, jeżeli przeniesienie własności przedsiębiorstwa lub jego  poszczególnych składników uzależnione jest według przepisów szczególnych od  stanowiska, zezwolenia, koncesji lub zgody organu administracji  publicznej, jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki Skarbu Państwa, ewentualnie innego podmiotu,   osoby trzeciej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, albo też  w inny  sposób   zachodzi konieczność spełnienia przesłanek i/lub warunków wynikających z tych przepisów. Termin  zawarcia umowy przedwstępnej i/lub warunkowej wyznacza Organizator przetargu. W takim wypadku terminy zawarcia umowy przenoszącej własność zostanie określony w umowie/wach wskazanej/nych w zdaniu poprzedzającym.
 8. Sprzedaż przedsiębiorstwa  ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Nabywca nie odpowiada za zobowiązania upadłego, w tym za zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości.
 9. Cena nabycia ustalona w przetargu, powiększona o ewentualny podatek od towarów i usług i pomniejszona o wpłacone wadium, powinna zostać zapłacona w złotych polskich przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży ( umowy przeniesienia własności lub umowy przedwstępnej).
 10. Wyłącza się możliwość potrącenia wierzytelności przysługujących oferentowi z kwotą ceny oraz uzależnienia zapłaty od spełnienia przez Organizatora warunku.
 11. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, nie zapłaci w terminie ceny nabycia i gdy uchyli się od zawarcia umowy.
 12. Organizator  zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, wyboru jednej oferty z wyłączeniem pozostałych, odwołania przetargu ,  unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania  przyczyny lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. W takim  przypadku organizator przetargu dokona zwrotu  wpłaconego przez oferentów wadium  bez  oprocentowania.
 13. Wynik przetargu zostanie podany do wiadomości na posiedzeniu, na którym Sędzia Komisarz zatwierdzi wybór oferty, a w razie odroczenia zatwierdzenia wyboru wynik przetargu podany zostanie w obwieszczeniu, które będzie wywieszone w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy  przy ul. Piekarniczej 10 oraz opublikowane w dzienniku Rzeczpospolita. Niezależnie od tego wszyscy uczestnicy przetargu zostaną powiadomieni pisemnie o  wyniku przetargu albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.
 14. Szczegółowe warunki przetargu określa Regulamin Przetargu ustalony przez Sędziego Komisarza, który wyłożony jest do wglądu osób zainteresowanych w biurze Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej, Pogórze, ul. W. Andersa 2a oraz w Sekretariacie VI  Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10. Na życzenie oferenta, Organizator przetargu może udostępnić Regulamin Przetargu drogą elektroniczną.

 

Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
unieważnia ogłoszony konkurs na:
Naprawę nawierzchni dachu Terminala GA
Portu Lotniczego Gdynia – Kosakowo Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
ul. Gen. W. Andersa 2A 81-198 Pogórze

Zapraszamy do składania ofert, na przeprowadzenie prac związanych z naprawą nawierzchni dachu Terminala GA, znajdującego się na terenie portu lotniczego. Szczegóły w zakładce - przetargi.

Port Lotniczy Gdynia – Kosakowo Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej 81-382 Gdynia
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

Ogłoszenie na wykonanie: Naprawy nawierzchni dachu Terminala GA znajdującego się na terenie portu lotniczego przy ul. Gen. W. Andersa 2A, 81-198 Pogórze

Zakres robót:
a) demontaż papy,
b) demontaż drenażu,
c) demontaż posypki,
d) naprawa zacieków przy kominkach,
e) naprawa zacieków przy koszu,
f) naprawa zacieków przy klimatyzatorach,
g) uszczelnienie kabli oraz izolacja przewodów,
h) naprawa kominków wychodzących ponad połać,
i) montaż obróbek dekarskich na gzymsach i ogniomurach,
j) montaż papy w miejscach zacieków,
k) montaż drenażu, usypanie posypki,
l) demontaż i montaż odgromu,
m) uszczelnienie kosza zlewowego,
n) sprawdzenie wszystkich pozostałych miejsc możliwych przecieków oraz ich uszczelnienie.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia:
a) Wymagana jest wizja lokalna oferenta do dnia 31.07.2014,
b) Zamawiający udostępni podłączenie mediów dla wykonania prac,
c) Wszelkie prace należy wykonać z materiałów własnych,
d) Przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy,
e) Wykonawca zapewni własny nadzór w osobie Kierownika Robót z uprawnieniami,
f) Wykonawca zagospodaruje wytworzone w trakcie remontu odpady na własny koszt.
Opis wymagań Zamawiającego:
Zastosowane wyroby budowlane powinny spełniać wszystkie wymagania wynikające z:
a) przepisów (posiadać certyfikaty, deklaracje zgodności) zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane, tekst jednolity (Dz. U. 2013, poz. 1409 z późniejszymi zmianami),
b) Polskich Norm wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. (Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1156), a także zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Obowiązujące przepisy BHP i P.POŻ:
a) do prac mają być dopuszczani pracownicy posiadający ważne profilaktyczne badania lekarskie, przeszkoleni w dziedzinie bhp oraz posiadający ważne uprawnienia w zakresie prowadzonych prac,
b) wszystkie prace szczególnie niebezpieczne np. prace na wysokości, należy prowadzić z zachowaniem najwyższych środków ostrożności (odpowiednie instrukcje postępowania, środki ochrony indywidualnej i zbiorowej, asekuracja),
c) podczas pracy należy odpowiednio zabezpieczyć teren prowadzonych prac oraz informować o prowadzonych pracach osoby mogące znaleźć się w zasięgu prowadzonych prac,
d) transport materiałów używanych do wykonania prac remontowych powinien odbywać się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przy ręcznych pracach transportowych,
e) sprzęt budowlany (rusztowania, drabiny, urządzenia, narzędzia, itp.) powinien posiadać niezbędne, wymagane przepisami certyfikaty,
f) przy składowaniu materiałów budowlanych, sprzętu itp. w trakcie prowadzonych prac na terenie obiektu należy uwzględnić lokalizację, która nie stwarza zagrożenia dla pracowników podczas pracy,
g) teren obiektu po zakończeniu prac powinien być uprzątnięty z elementów pozostałych po wykonaniu prac remontowych.
Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, wskazanych przez Zamawiającego przy przekazywaniu placu robót i zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem a także do natychmiastowego powiadomienia przedstawiciela zamawiającego, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca odpowiada również za przestrzeganie przepisów i ochronę własności.

Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na terenie prowadzonych robót i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań w zakresie ochrony powietrza (spalanie odpadów i śmieci), nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych.

Warunki udziału w postępowaniu:
a) Udokumentowanie prowadzenia działalności w branży budowlanej,
b) Posiadanie niezbędnej wiedzy i potencjału kadrowego gwarantującego należyte wykonanie zamówienia,
c) Należyte wykonanie co najmniej 3 robót budowlanych obejmujących naprawę lub remont dachu.

Gwarancje i serwis gwarancyjny:
Zamawiający wymaga 24 miesięcznej gwarancji na wykonane prace.

Oferta:
Oferta musi zawierać:
a) cenę netto i brutto za wykonanie zadania,
b) przewidywany czas realizacji zadania – jednak nie dłużej niż 1 miesiąc.
Do oferty należy załączyć kopie niżej wymienionych dokumentów:
- aktualny wyciąg określający status firmy,
- kopie Regon,
- zaświadczenie o nadaniu NIP.

Termin składania ofert:
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 04 sierpnia 2014 r. do godz. 12:00 z dopiskiem: "Naprawa nawierzchni dachu Terminala GA.":
osobiście lub za pośrednictwem poczty kurierskiej do sekretariatu Port Lotniczy Gdynia Kosakowo Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą przy ul. Gen. W. Andersa 2A
81-198 Pogórze.

Informacje dodatkowe:
a) O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie ustalone kryterium jakim jest: cena oferty – 100%,
b) W celu przeprowadzenia wizji lokalnej, proszę kontaktować się z Panią Agnieszką Kowalczyk pod numerem telefonu 537 888 890,
c) Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienie konkursu bez podania przyczyn.

Zarząd Spółki ogłasza przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.

Szczegóły postępowania dostępne są na stronie BIP w zakładce zamówienia publiczne - dostawy.

Janusz Stateczny

Prezes Zarządu

Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.

Zarząd Spółki ogłasza ponownie przetarg na budowę budynku biurowo-socjalnego dla służb utrzymania lotniska. Szczegółowe informacje na temat prowadzonego postępowania znaleźć można w zakładce BIP - roboty budowlane

 

Janusz Stateczny

Prezes Zarządu

Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.

 

Zarząd Spółki ogłasza przetarg na budowę budynku biurowo-socjalnego dla służb utrzymania lotniska. Szczegółowe informacje na temat prowadzonego postępowania znaleźć można w zakładce BIP - roboty budowlane.

 

Janusz Stateczny

Prezes Zarządu

Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.

 

Zarząd Spółki ogłasza przetarg na dostawę fabrycznie nowych autocystern lotniskowych.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonego postępowania znaleźć można w zakładce BIP - dostawy.

Janusz Stateczny

Prezes Zarządu

Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.

Zarząd Spółki informuje o wszczęciu postępowania przetargowego w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonego postępowania znajdują się w zakładce Zamówienia publiczne dostawy na stronie Biuletynu Inforfmacji Publicznej oraz w zakładce Przetargi na stronie internetowej Spółki.
 

Janusz Stateczny

Prezes Zarządu

Zarząd Spółki ogłasza przetarg na dostawę, montaż oraz uruchomienie cyfrowego systemu radiowego standardu TETRA.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonego postępowania znaleźć można w zakładce BIP - dostawy.

Janusz Stateczny

Prezes Zarządu

Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.

Zarząd Spółki ogłasza przetarg na budowę bazy paliw dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo (I Etap). Szczegółowe informacje na temat prowadzonego postępowania znaleźć można pod niniejszym linkiem oraz w zakładce BIP - roboty budowlane.

Janusz Stateczny

Prezes Zarządu